مقالات: فرق و ادیان

نکاتی چند در مورد معجزه

کلمه معجزه، مشتق از عجز و به معنای کاری است که از توان نوع بشر خارج باشد. یعنی بشر از این حیث که بشر است توان چنین کاری را ندارد. بنابر این اگر این چنین کاری از سوی بشر همراه با ادعای پیامبری انجام شود چون تنها راه اثبات رسالت معجزه است، بدون شک از ناحیه خداست نه سوی قدرت های دیگر، زیرا خدا هرگز باعث گمراهی نمی...

آشنایی با فرقه اهل حق و نظریه دونادون تناسخ

بر اساس مکتب پیامبران الهى، با مرگ انسان روح آدمى از بدن جدا شده به عالم برزخ منتقل مى گردد و در آن سرا، به حیات خویش ادامه مى دهد. اگر از نیکان باشد به پاداش اعمال خوب خود در آن عالم متنعم می شود و اگر از بدان باشد به کیفر کارهاى ناپسند خویش مى رسد، تا زمانى که قیامت شود.قضاى الهى بر این تعلق گرفته که روح بشر...